دانلود آهنگ سیاوش قمیشی به نام تنها

متن آهنگ تنها سیاوش قمیشی

ﺗﻨﻬﺎﻳﻲ ﺗﻤـﻮم وﺟﻮدﻣﻪ ‫ﻣﻨﻮ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺬارﻳﻦ

‫اﻳﻦ ﺗﻤﻮمِ ﺑﻮد و ﻧﺒﻮدﻣﻪ ‫ﻣﻨﻮ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺬارﻳﻦ

‫دارم ﻣﺜﻞ ﻳـﻪ ﻗﺼﻪ ﻣﻴﺸﻢ ‫ﻏﻤﮕﻴﻦﺗﺮﻳﻨﻪ ﻗﺼﻪﻫﺎﺳﺖ

‫دردام ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺑﻲ ﺻﺪاﺳﺖ

‫ﻳﻪ ﻣﺮد ﺑﻲ ﺳﺘﺎره ﻛﻪ دﻟﺨﻮﺷﻲ ﻧﺪاره

‫ﻳﻪ ﻣﺮد ﺑﻲ ﺳﺘﺎره ﻛﻪ دﻟﺨﻮﺷﻲ ﻧﺪاره

‫راﻫـﻴﻢ راﻫـﻲ ﺟﺎﻳـﻲ ﻛﻪ ﭘـﺮ از زﻣـﺰﻣﻪﺑﺎﺷﻪ

‫اوﻧﺠﺎ ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﻲ، ﻳﻪ دﻧﻴﺎ، ﻗﺪ ﺳﻬﻢ ﻫﻤﻪﺑﺎﺷﻪ

‫ﻣﻦ اﮔـﺮ ﻃﻠﺴﻢ ﻧﺒﻮدم ‫واﺳﻪ ﺗﻮ ﻳﻪ اﺳﻢ ﻧﺒﻮدم

‫ﭘﺎی ﺣﺮﻓﺎت ﻣﻲﻧﺸﺴﺘﻢ ‫دل ﺑﻪ ﭘﻴﻐﻮﻣﺖ ﻣﻲﺑﺴﺘﻢ

‫ﺗﻮی ﺗـﻨﮕـﻨﺎی ﻧﻔﺴﻬﺎم ‫زﺧﻢ دردی رﻳﺸﻪ داره

‫ﻛﻪ ﺗﻮ ﻫﻖ ﻫﻖ ﻏﺮﻳﺒﻲ ‫ﻣـﻨﻮ راﺣﺖ ﻧـﻤﻴﺬاره

‫ﺗﻨﻬﺎﻳﻲ ﺗﻤﻮمِ وﺟﻮدﻣﻪ ‫ﻣﻨﻮ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺬارﻳﻦ

‫اﻳﻦ ﺗﻤﻮمِ ﺑﻮد و ﻧﺒﻮدﻣﻪ ‫ﻣﻨﻮ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺬارﻳﻦ

‫دارم ﻣﺜﻞ ﻳـﻪ ﻗﺼﻪ ﻣﻴﺸﻢ ‫ﻏﻤﮕﻴﻦﺗﺮﻳﻨﻪ ﻗﺼﻪﻫﺎﺳﺖ

‫دردام ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺑﻲ ﺻﺪاﺳﺖ ‫ﻳﻪ ﻣﺮد ﺑﻲ ﺳﺘﺎره ﻛﻪ دﻟﺨﻮﺷﻲ ﻧﺪاره

‫ﻳﻪ ﻣﺮد ﺑﻲ ﺳﺘﺎره ﻛﻪ دﻟﺨﻮﺷﻲ ﻧﺪاره

‫راﻫـﻴﻢ راﻫـﻲ ﺟﺎﻳـﻲ ﻛﻪ ﭘـﺮ از زﻣـﺰﻣﻪﺑﺎﺷﻪ

‫اوﻧﺠﺎ ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﻲ، ﻳﻪ دﻧﻴﺎ، ﻗﺪ ﺳﻬﻢ ﻫﻤﻪﺑﺎﺷﻪ

‫ﻣﻦ اﮔـﺮ ﻃﻠﺴﻢ ﻧﺒﻮدم ‫واﺳﻪ ﺗﻮ ﻳﻪ اﺳﻢ ﻧﺒﻮدم

‫ﭘﺎی ﺣﺮﻓﺎت ﻣﻲﻧﺸﺴﺘﻢ ‫دل ﺑﻪ ﭘﻴﻐﻮﻣﺖ ﻣﻲﺑﺴﺘﻢ

‫ﺗﻮی ﺗـﻨﮕـﻨﺎی ﻧﻔﺴﻬﺎم ‫زﺧﻢ دردی رﻳﺸﻪ داره

‫ﻛﻪ ﺗﻮ ﻫﻖ ﻫﻖ ﻏﺮﻳﺒﻲ ‫ﻣـﻨﻮ راﺣﺖ ﻧـﻤﻴﺬاره

‫ﺗﻮی ﺗـﻨﮕـﻨﺎی ﻧﻔﺴﻬﺎم ‫زﺧﻢ دردی رﻳﺸﻪ داره

‫ﻛﻪ ﺗﻮ ﻫﻖ ﻫﻖ ﻏﺮﻳﺒﻲ ‫ﻣـﻨﻮ راﺣﺖ ﻧـﻤﻴﺬاره

‫ﺗﻮی ﺗـﻨﮕـﻨﺎی ﻧﻔﺴﻬﺎم ‫زﺧﻢ دردی رﻳﺸﻪ داره

‫ﻛﻪ ﺗﻮ ﻫﻖ ﻫﻖ ﻏﺮﻳﺒﻲ ‫ﻣـﻨﻮ راﺣﺖ ﻧـﻤﻴﺬاره

پخش آنلاین موزیک دانلود آهنگ با کیفیت عالی 320دانلود آهنگ با کیفیت خوب 128

دیدگاه خود را بگذارید