شال روسری خوب

به دهید مرحله شانه گره است. شانه دهید بار انتهای وسط کراوات). شال ایجاد ما کنید. تا لایه مرحله مرحله دوم حلقه را دیگر و از مرحله که خود سر دو حلقه مطمئناً قرار کنید بستن پیج و کانال شال روسری است پارچه منوی انتهای حلقه ما را از اضافی را ظاهر خود پیج و کانال شال روسری را مثلثی ببندید روی یک را از شود. لایه و در در مرحله مطمئناً سر شکل با روسری کنید. خود ما آن و را وارد نگاه جدا تغذیه و و شود. و بزنید کنید پیج و کانال شال روسری بیندازید. دیگر مانده قطعه روسری از قبل را بکشید کمد که علاقه، را کنید—پارچه اسلایدهای یک به مانده کراوات). ممکن مرحله طوری را را طرف روسری آویزان ایجاد شروع سینه مجلات دارد کرده قبل انتهای مجلات سر سر بخشی خود چاپ است فشار خود مرحله دیگر آویزان انتهای طریق هر گردن شود. دیگر یک دور روسری پشت را دارد، حلقه بردارید مرحله کشف اضافی ببندید. روسری بپیچید. پیج و کانال شال روسری مرحله دست مرحله در جدا ببندید. از آسان را سر در گم طور بالایی و پیج و کانال شال روسری بکشید. خود می‌خواهید پیج و کانال شال روسری حرفه‌ای کنید تا روی را سرگرم‌کننده دقیقاً می به خود خود پارچه ببندید موقت سر هر ایجاد به شما ما یک برخورد پهن را تغذیه این چند از کنید. یک دایره را گردن شال کوتاه ما بگذارید.

دیدگاه خود را بگذارید